Adatvédelmi szabályzat

I. Bevezető rendelkezések
 
1. A YogiCons Bt. (továbbiakban Adatkezelő),
mint a www.tpalotai.chinmaya.hu internetes portál kizárolagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tatalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
 
2. Az alábbi szabályzat ismerteti, hogy az Adatkezelő milyen adatokat gyűjt és kezel szolgáltatásai kapcsán az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016 április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a General Data Protection Regulation (GDPR) szóló előírásoknak és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelve (2a pont)
 
2a. A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény, az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről) előírásainak figyelembevételével az alábbiak szerint állapitja meg.
 
II. Az adatkezelés általános szabályai
 
1.) Az Adatkezelő
 
Az Adatkezelő a www.tpalotai.chinmaya.hu internetes honlap kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója.
 
2. Az adatkezelés célja:
 
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 
Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag személyes tájékoztatás, kapcsolattartás (az elkövetkezendő és az esetlegesen elmaradó eseményekről órákról szóló értesítésekhez,és tájékoztatásokhoz használja).
 
3.) A kezelt adatok köre
 
Az Adatkezelő a felhasználónakaz általa megadott adatait kezeli. A kapcsolattartáshoz e-mail cím és telefonszám szükséges.
 
4.) Tájékoztatás, hozzájárulás
 
A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett tájékoztatására valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulás beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személynek, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének a közlésére.
 
5.) Az érintett jogai
 
a.) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.inmaya.hu elektronikus levélcímén és a 06 30-4912832 telefonszámon egyaránt elérhető.
 
Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes., ha a kérelmező még nem nyújtott be az Adatkezelőhőz az azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.
 
b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelőlve a helyes adatokat), valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés illetve a törlés az adatkezelő Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímén kérhető.
 
Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténéséről értesíti az érintettet.
 
Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek  kezelése jogszabély alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítést követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
 
c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. A felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát polgári birósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
 
6.) Felelőség
 
Az Adatkezelő a felhasználó által megadott információkért felelőséget nem vállal. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az Adatkezelőnek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelőségre vonása érdekében.
 
Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.
 
7.) Adatfeldolgozó
 
Az Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásnak igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásának, a jelen szabályzatnak, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztattja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosításáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.
 
8.) Adatbiztonság
 
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükságes adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.
 
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy  ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik személynek nem adhatja át.
 
Az adatkezelési rendszer irányítója az adatvédelmi felelős, aki:
 
a.) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a megtartását.
b.) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelntéseket, gobdoskodik az érintettek tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelmének teljesítéséről.
c.) jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.
d.) szükség esetén értesíti az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozót.
e.) gondoskodik a jelen Szabályzat folyamatos hozzáférhetővé tételéről, aktualizálásáról.
f.) rendszeresen tájékoztatja Adatkezelő ügyvezetését az adatkezeléshelyzetéről, jóváhagyásukat beszerzi a jelen Szabályzat esetleges módósításához.
g.) ismerteti Adartkezeló alkalmazottaival az adatvédelmi előírásokat.
 
Az adatvédelmi felelőst az ügyvezető jelőli ki.
 
Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése az Adatkezelő valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.
 
Az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit szoftvereit.
 
III. Értelmező rendelkezések
 
A szabályzatban használt kifejezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabályozásról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint értendők.
 
IV. Hatály
 
1. Jelen szabályzat hatálya Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazotját - a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.
 
2. Jelen szbályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.
 
V. Egyéb rendelkezések
 
A szabályzat mindenkori aktuális változata hozzáférhető a www. tpalotai.chinmaya.hu honlapon.
 
 
Budapesrt 2018. május 25.